អំពីខ្ញុំ

ប្រវតិ្ថ

សាលាកូនខ្មែរត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី 2 ខែមករាឆ្នាំ 2017នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ កូនខ្មែរត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្រៀនភាសាខ្មែរដល់ជនជាតិបរទេសមានបំណងចង់រៀនភាសាខ្មែរ វប្បធម៌ ប្រពៃណី ទំនៀមទំលាប់​ ជាពិសេសរៀននិយាយ ស្តាប់ សរសេនិងអានដើម្បីបង្កើនការទំនាក់ទំនងទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ យើងខ្ញុំផ្តល់សេវាកម្មបង្រៀនជាលក្ខណៈឯកជន(គ្រូមួយសិស្សមួយ) បង្រៀនជាក្រុម និងតាមរយៈអ៊ីនធឺណេត។ ដោយបានទទបង្រៀនកូនសិស្សដែលជនជាតិបរទេសជាច្រើននាក្នុង។

រយៈពេលយូរ ថែមទាំងទទួលស្គាល់ច្រើនពីពួកគាត់ ដូច្នេះហើយទើបធ្វើអោយយើងខ្ញុំទទួលបានការជោគជ័យខ្ពស់ក្នុងការបង្រៀនភាសាខ្មែរ។

ការបត់បែន

សាលាកូនខ្មែរអាចបត់បែនបានទៅតាមកូនសិស្សដូចជាៈមេរៀន ទីតាំង  ព្រមទាំងម៉ោងនិងពេលវេលាជាដើម។

ការបង្រៀន

ពួកយើងបង្រៀនអំពីសំណង់ប្រយោគ ពាក្យ​និងការសន្ទនាសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។ម្យ៉ាងវិញទៀត​ពួកយើងក៏មានការទទួលកូនសិស្សដែលចេះហើយស្រាប់ដែលចង់មករៀនដើម្បីបំពេញចំណេះបន្ថែមទៀតផង។​ ជាពិសេសសាលាកូនខ្មែរនឹងព្យាយាមបង្រៀននូវអ្វីដែលកូនសិស្សដាក់សំណើនិងបត់បែនទៅតាមអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បាន។

  • ការផ្តល់ជូនមេរៀគ្រប់ប្រភេទ
  • គ្រូពោរពេញទៅដោយបទពិសោន៏ រៀនងាយយល់ ចាំ និងចេះ
  • បត់បែនទៅតាមកាលវិភាគ ពេលវេលា និងទីតាំងរបស់សិស្ស

  • មានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងការបង្រៀន
  • ផ្តោតទៅលើសំណង់ប្រយោគ
  • បង្រៀនទាំងពាក្យផ្លូវការណ៍និងក្រៅផ្លូវការណ៍(ក្រៀមភាសា)
  • តម្លៃសិស្សការសមរម្យ
Close Menu