សៀវភៅ

សៀវភៅវេយ្យាករណ៍និងពាក្យសំរាប់ជនជាតិបរទេសរៀនជាភាសាខ្មែរ

ដើម្បីមើលខ្លឹមសារក្នុងសៀវភៅសូមចុចលើពាក្យ “ពត៌មានបន្ថែម”

កក់កាលវិភាគសិក្សា

ឃើញទេ ! ការរៀនភាសាខ្មែរអាចជួយអោយអ្នកយល់ពីបទពិសោធន៏ក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប៉ុណ្ណា​!

Close Menu