ថ្នាក់សំរាប់កូនសិស្សម្នាក់ៗ

សាលាកូនខ្មែរនឹងបត់បែនទៅតាមកូនសិស្សដូចជាៈមេរៀន ទីតាំង  ព្រមទាំងម៉ោងនិងពេលវេលាជាដើម។

ថ្នាក់រៀនជាក្រុម

ការសិស្សជាក្រុមក៏ដូចជាសំរាប់ថ្នាក់សិក្សាជាក្រុម ដូចជារៀននូវអ្វីដែលអ្នកចង់បាន ចង់ដឹងនិងចង់ចេះ។

ពួកយើងមានថ្នាក់សំរាប់ប្រចាំថ្ងៃ សូមមើលតារាងសិក្សាខាងក្រោម:

ថ្នាក់អនឡាញ

យើងខ្ញុំបានបន្ថែមថ្នាក់សិក្សាតាមរយៈអនឡាញចំពោះកូនសិស្សដែលគាត់នៅប្រទេសក្រៅឫឆ្ងាយពីក្រុងភ្នំពេញ និងជាកូនសិស្សទេសចរហើយមានបំណងចង់ចេះភាសាខ្មែរ។

សៀវភៅ

នាងខ្ញុំបានសរសេរសៀវភៅវេយ្យាករណ៍និងពាក្យនេះឡើងមកគឺផ្តោតទៅលើការបង្រៀនសំណង់ប្រយោគនិងពាក្យបន្ថែមពីអ្វីលើដែលបានរៀនពីគ្រូឫពីសាលា។ សៀវភៅមួយនេះផងដែលក៏បានបង្ហាញពីប្រយោគនិងពាក្យសំរាប់ប្រើប្រាស់សំរាប់ប្រចាំថ្ងៃ ថែមទាំងមានលំហាត់សំរាប់អនុវត្តន៍បន្ថែមទៀតផង។សំរាប់ពត៌មានបន្ថែមអំពីសៀវភៅ សូមមើលទំព័រដែលទាក់ទងនឹងសៀវភៅ។

តម្លៃសិក្សា

ថ្នាក់រៀនជាក្រុម

ថ្នាក់ពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចពីថ្ងៃច័ន្ទ-សុក្រ :

8:00am-11:30am, 1:00pm-5:00pm

ថ្ងៃសៅរ៍:

8:00am-11:30am, 1:00pm-5:00pm

ថ្ងៃអាទិត្យ:

8:00am-11:30am

ថ្នាក់សិក្សារួមមានៈ ការសរសេរ ការអាន ការស្តាប ការនិយាយ និងការសន្ទាន

កម្មវិធីសិក្សាមានគ្រប់កំរិត

សាលាកូនខ្មែរក៏មានបើកបង្រៀនកម្មវិធីសិក្សាក្រៅម៉ោងផងដែរ

ថ្នាក់សំរាប់កូនសិស្សម្នាក់ៗ

ក្នុងម៉ោងសិក្សា:

ថ្នាក់សំរាប់កូនសិស្សម្នាក់ៗ

$5 /H

ថ្នាក់រៀនជាក្រុម (ចាប់ពី2នាក់រហូតដល់5នាក់)

គឺ $4 (សំរាប់ក្នុងសិស្សម្នាក់)

សិក្សាក្រៅម៉ោងផងដែរ:

 សំរាប់សិស្សម្នាក់

$6 / H

ថ្នាក់រៀនជាក្រុម(ចាប់ពី2នាក់រហូតដល់5នាក់)

$5 (សំរាប់សិស្សម្នាក់)

ថ្នាក់សិក្សាតាមអនឡាញ

$8 / H

តម្លៃសៀវភៅសិក្សា

  • កំរិត1: 4$ (សំរាប់សៀវភៅស្តាប់និងនិយាយ)
  • កំរិត2: 5$ (សំរាប់សៀវភៅស្តាប់និងនិយាយ)
  • សៀវភៅអាន: 3$
  • សៀវភៅវេយ្យាករណ៍និងពាក្យ:12.50$

Close Menu